Huisreglement

Reserveren en betaling

 • De reservering en betaling gebeurd via de boekingscentrale van CJT (centrum voor jeugdtoerisme)
 • Aan elke verblijvende groep wordt een waarborg van €250 gevraagd (te betalen via de factuur). Eventuele schade aan het gebouw en/of de inboedel kan na afloop van het verblijf van deze waarborg worden afgehouden. Indien de huurder geen schade veroorzaakt wordt de waarborg na afloop van het verblijf volledig terugbetaald. In volgende situaties zullen de hieronder vermelde bedragen van de waarborg worden afgehouden:
  – Verlies Sleutel: €50
  – Het niet verwijderen/juist achterlaten van vuilnis en glas: €50
  – Het niet borstelen of stofzuigen van de ruimte: €75
  – Het niet kuisen van fornuis/keukenapparaten: €50
 • De Factuur dient betaald te worden binnen de gestelde termijn, op bankrekening BE71 5230 8054 8269 van Koning Kevin vzw met vermelding van de opgegeven mededeling.
 • De overeenkomst is pas geldig als het bedrag ons binnen de gestelde termijn bereikt.
 • Koning Kevin vzw kan dus ten allen tijde een aanvraag weigeren indien niet aan deze betalingsvoorwaarde is voldaan.
 • Annulatieregeling:
  • Indien het contract wordt opgezegd eerder dan 6 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 25% van het voorziene totaalbedrag aangerekend
  • Indien het contract wordt opgezegd op minder dan 6 maanden en minimum 2 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 50% van het voorziene totaalbedrag aangerekend
  • Indien het contract wordt opgezegd minder dan 2 maanden voor het te annuleren initiatief, wordt 100% van het voorziene totaalbedrag aangerekend.
  • In geval van gedeeltelijke annulatie van het contract gelden bovenstaande percentages en termijnen voor het bedrag van de geannuleerde delen.
 • Bij laattijdige betaling wordt een verwijlinterest van 1,50 % per maand aangerekend. Eventuele gerechtelijke rente en gerechtskosten zijn in deze verhoging niet inbegrepen. Vanaf de 2e betaalherinnering wordt een administratiekost van € 25,00 aangerekend per aanmaning.

Algemene afspraken

 • Meebrengen: Als huurder zorg je zelf voor wc-papier, afwasmiddel, handdoeken, EHBO, onderlaken, kussensloop en slaapzak/deken.
 • Eindschoonmaak: De eindschoonmaak wordt standaard door de verhuurder voorzien. De huurder betaalt hiervoor €155.
 • De groep borstelt of stofzuigt wel alle gebruikte ruimtes, zet het meubilair op de juiste plaats terug, verwijdert alle vuilniszakken en afval en reinig de gebruikte keukenapparaten en het fornuis.
 • Indien enkel de zijbouw werd gehuurd, bedraagt het tarief €50.
 • De verantwoordelijke van Verblijfcentrum Heiberg is te bereiken via heiberg@koningkevin.be
 • Gebruik bij briefwisseling steeds het nummer van de booking als referentie.
 • Een dag start standaard om 17u en eindigt om 17u de daaropvolgende dag. Afwijkende aankomst- en vertrekuren worden telkens afgesproken met de verantwoordelijke van het verblijfcentrum en staan vermeld op dit contract.
 • Eventuele schade aan het gebouw of aan materialen van het verblijfcentrum zal integraal aangerekend worden (of van de waarborg gehouden worden) evenals de werkuren besteed aan opkuis van lokalen, van materialen of terreinen die niet volgens de afspraken in dit contract werden achtergelaten (€ 25,00 per begonnen uur).
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor ongevallen, overtredingen van de wet, in het bijzonder op de openbare dronkenschap en de wetten op de geluidshinder en het nachtlawaai.
 • Koning Kevin rekent een bedrag (€ 25,00 per begonnen uur) aan voor het veroorzaken van brand- of inbraakalarm door toedoen van de verblijvende groep én wordt de kost aan externen (brandweer, onderhoudsfirma,…) doorgerekend aan de verblijvende groep.
 • De verblijvers in het centrum houden zich aan de leefregels, hieronder vermeld.
 • Indien de verblijvers zich niet houden aan de leefregels, hieronder vermeld, kan Koning Kevin vzw eenzijdig en met onmiddellijke ingang de overeenkomst opzeggen en het verblijf beëindigen. Geschillen worden beslecht bij de vrederechter te Leuven.

Leefregels

 • De lijst met overnachters wordt door de huurder vooraf opgestuurd. Eventuele wijzigingen in deze lijst worden uiterlijk 2u na aankomst via mail aan de gebouwverantwoordelijke gecommuniceerd.
 • Bij aankomst ontvangt u een (beknopte) inventaris. Bij het vertrek zal de beheerder een nieuwe inventaris opmaken en de lokalen nakijken.
 • Vernielingen en tekorten zullen integraal aangerekend worden. Hieronder rekenen wij ook vlekken op muren, beschadigingen van sloten, wc-tekeningen e.d.
 • De huurder respecteert de nachtrust tussen 22u en 7u. – Fuiven zijn omwille van nachtlawaai en respect voor de buren niet toegelaten.
 • Het is verboden te roken in het hele gebouw en in het bos.
 • Er mag geen kampvuur gemaakt worden op het domein.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten.
 • Op de dag van het vertrek dienen om 12u alle bagages uit de slaapkamers en douches verwijderd zijn en moeten slaapkamers geborsteld zijn.
 • Afvalsortering gebeurt volgens de richtlijnen van het gebouw. Restafval en papierafval kan worden achtergelaten in de daarvoor beschikbaar gestelde containers. PMD-zakken kunnen worden verkregen bij aankomst. Glasafval wordt aan het eind van het verblijf door de groep zelf meegenomen voor sortering.
 • Parkeren aan het gebouw zelf is niet toegelaten (omwille van de brandveiligheid). Laden en lossen is wel toegestaan.